Artikel 1. Definities

 • Hello Zeeland: Hello Zeeland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50558218.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hello Zeeland een overeenkomst heeft afgesloten.
 • Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

 • Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Hello Zeeland zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Hello Zeeland alleen bindend indien en voor zover deze door Hello Zeeland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Hello Zeeland is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Hello Zeeland

 • Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Hello Zeeland dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • Hello Zeeland spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Hello Zeeland zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
 • Hello Zeeland spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

 • Opdrachtgever stelt Hello Zeeland steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
 • Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Hello Zeeland het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
 • Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Hello Zeeland, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hello Zeeland zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 • Opdrachtgever vrijwaart Hello Zeeland van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 • Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette. Zonder toestemming van Hello Zeeland is het Opdrachtgever verboden de door Hello Zeeland verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 • Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
 • Hello Zeeland heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Hello Zeeland niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 • Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Hello Zeeland en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Hello Zeeland mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • Het door Opdrachtgever aan Hello Zeeland geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Hello Zeeland en Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Hello Zeeland, dat al het door Opdrachtgever aan Hello Zeeland verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Hello Zeeland te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes

 • Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door
 • Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Hello Zeeland het recht de prijzen hierover aan te passen.
 • Offertes van Hello Zeeland zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Hello Zeeland zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Levertijd

 • De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Hello Zeeland wordt ontvangen.
  Door Hello Zeeland opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

 • Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 • Indien Hello Zeeland, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Hello Zeeland gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hello Zeeland of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 • Het is Hello Zeeland toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Hello Zeeland door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 • Opdrachtgever dient de door Hello Zeeland uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 • Alle door Hello Zeeland uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • In bovenstaande gevallen heeft Hello Zeeland voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Hello Zeeland vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Hello Zeeland aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • De totale aansprakelijkheid van Hello Zeeland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
 • Aansprakelijkheid van Hello Zeeland voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Hello Zeeland geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hello Zeeland.
 • De aansprakelijkheid van Hello Zeeland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Hello Zeeland onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hello Zeeland ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hello Zeeland in staat is adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hello Zeeland meldt.
 • Opdrachtgever vrijwaart Hello Zeeland voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Hello Zeeland geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 12. Overmacht

 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hello Zeeland door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Hello Zeeland kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging

 • De Overeenkomst van abonnementen wordt aangegaan voor een jaar. Tenzij Klant uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze periode de Overeenkomst expliciet beëindigd, wordt de overeenkomst aan het einde van de overeenkomst automatisch verlengt.
 • Er geldt een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de duur van de Overeenkomst.
 • Indien er niet wordt opgezegd wordt de eerder gekozen contractsperiode automatisch verlengd.
 • Klant kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Klant mag daarnaast ook per e-mail en schriftelijk opzeggen.
 • Indien Klant voor een langere periode heeft betaald en de dienst eerder wilt opzeggen, wordt het resterende bedrag in krediet gebracht en binnen 30 dagen verrekend met openstaande facturen en/of terug gestort op de rekening van Klant.

Artikel 14. Geheimhouding

 • Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 15. Personeel

Opdrachtgever zal werknemers van Hello Zeeland die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Hello Zeeland voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Hello Zeeland in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hello Zeeland. Onder werknemers van Hello Zeeland worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Hello Zeeland of van één van de aan Hello Zeeland gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Hello Zeeland of van één van de aan Hello Zeeland gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 16. Wijzigingen AV

 • Hello Zeeland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Hello Zeeland of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 17. Reclame

 • Bij gebreke van verplichtingen van Hello Zeeland dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Hello Zeeland.
 • Indien Hello Zeeland de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
 • De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
 • Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 18 Slotbepalingen

 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Partiële nietigheid:

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
 • Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Hello Zeeland
Oosthavendam 8
4511 AZ Breskens
info@hellozeeland.com