Reservering en betaling

Voor alle reserveringen geldt dat 40% betaald moet worden op het moment van reserveren en het restantbedrag 14 dagen voor aankomst.

Aankomst en vertrek

Aankomst

 • De terbeschikkingstelling van de accommodatie geschiedt door een sleutelkluis.
 • De standaard check-in tijd is 15.00u. In je persoonlijke boarding pass staat de actuele check-in tijd. Enkel 24u of korter vóór aankomst is het mogelijk  een aanvraag te doen om eerder in te checken omdat we dan pas de beschikbaarheid van de accommodatie en housekeeper weten. Als je later wilt uitchecken, dien je dit aan te vragen in je persoonlijke boarding pass die je ontvangt na het maken van een reservering. Voor een vroege check-in worden extra kosten in rekening gebracht. Pas na goedkeuring is het toegestaan eerder in te checken. De status van je goedkeuring en aangepaste check-in tijd is zichtbaar in je persoonlijke boarding pass.
 • Bij aankomst dient huurder de accommodatie te controleren. Indien onvolkomenheden worden geconstateerd en/of indien er klachten zijn, dienen deze uiterlijk twee uren na aankomst te worden gemeld bij verhuurder.

Vertrek

 • Op de vertrekdatum dient huurder de accommodatie vóór 10.00 uur te verlaten tenzij anders aangegeven.
 • De standaard check-uit tijd is 10.00u. In je persoonlijke boarding pass staat de actuele check-uit tijd. Enkel 24u of korter vóór vertrek is het mogelijk  een aanvraag te doen om later uit te checken omdat we dan pas de beschikbaarheid van de accommodatie en housekeeper weten. Als je later wilt uitchecken, dien je dit aan te vragen in je persoonlijke boarding pass die je ontvangt na het maken van een reservering. Voor een late check-out worden extra kosten in rekening gebracht. Pas na goedkeuring is het toegestaan later uit te checken. De status van je goedkeuring en aangepaste check-uit tijd is zichtbaar in je persoonlijke boarding pass.
 • Huurder dient de accommodatie bij vertrek ‘bezemschoon’ achter te laten en de inventaris dient bij vertrek volledig, in goede staat en schoon te zijn.
 • Indien huurder de accommodatie niet correct achterlaat, kunnen door verhuurder extra kosten in rekening worden gebracht, die in mindering worden gebracht op de terug te betalen waarborgsom.
 • Extra kosten, ten bedrage van €20,- per onderdeel, worden onder andere berekend in geval van:
  • er niet op – vuilnis is niet opgeruimd en weggebracht;
  • het servies, de pannen, kookplaat en/of oven/magnetron niet schoon is;
  • er een volle vaatwasser wordt aangetroffen;
  • de aslade van de openhaard niet is geleegd
  • gehuurde lakens niet van de bedden zijn gehaald.

Rechten en plichten verhuurder

 • Verhuurder verplicht zich de accommodatie op de overeengekomen dag van aankomst in goede staat ter beschikking te stellen van huurder;
 • Verhuurder behoudt zich het recht voor, in uitzonderlijke gevallen, een andere minimaal gelijkwaardige accommodatie als overeengekomen ter beschikking te stellen;
 • Verhuurder behoudt zich het recht voor te allen tijde de accommodatie te betreden.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor:
  • diefstal, verduistering, schade – van welke aard ook – tijdens of ten gevolge van een verblijf in een door hem verhuurde accommodatie;
  • het onklaar geraken/buiten werking stellen van technische apparatuur;
  • mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
  • door derden veroorzaakt ongemak of overlast;
  • als zodanig herkenbare fouten en vergissingen op de website.

Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. (Semi-) overheidsmaatregelen en heffingen die na publicatie van de prijzen plaatsvinden, kunnen worden doorgerekend aan huurder.

Rechten en plichten huurder

 • Het is huurder verboden de accommodatie aan derden in huur of gebruik af te staan of daarin meer personen te doen overnachten dan is overeengekomen bij de boeking, tenzij met toestemming van verhuurder.
 • Bij overtreding hiervan wordt de huurovereenkomst beschouwd als zijnde ontbonden.
 • Huurder dient de accommodatie als een goed huisvader te gebruiken en de geldende huis-/parkregels na te leven.
 • Huurder verbindt zich alle schaden, door zijn toedoen ontstaan aan de accommodatie en/of de zich daarin bevindende inventaris, direct te melden aan verhuurder en te vergoeden.
 • Het is huurder verboden in de accommodatie een beroep of bedrijf uit te oefenen.
 • Het gebruik van andere toestellen voor kook-, was- en verwarmingsdoeleinden dan die welke daarvoor in de accommodatie zijn aangebracht, is niet toegestaan.
 • Met uitzondering van fietsen, is het huurder niet toegestaan elektrische voertuigen op te laden via de elektra-voorziening van de accommodatie.
 • Het is huurder verboden overlast te veroorzaken voor de omgeving, bijvoorbeeld door het maken van lawaai, muziek of het gebruik van een barbecue.
 • Huurder mag alleen gebruik maken van alle niet-afgesloten ruimten.
 • Huisdieren zijn slechts toegestaan indien dit expliciet is genoemd in de accommodatiebeschrijving en tevens is gemeld bij reservering.

Ontbinding

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden indien:

 • bij aanvang van de huurperiode het totale factuurbedrag niet is voldaan;
 • huurder nalaat de accommodatie op de overeengekomen aankomstdag vóór 21.00 uur te betrekken, zonder verhuurder hiervan te berichten;
 • huurder de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en/of de huis-/gedragsregels niet naleeft.

Onverminderd de aansprakelijkheid van huurder voor de totale huursom in de in de voorgaande alinea genoemde gevallen, is verhuurder gehouden (teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken) te trachten de accommodatie voor de tijd waarin deze niet door huurder wordt betrokken, aan een ander te verhuren. Het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door huurder verschuldigde huursom onder inhouding van administratiekosten. Dit is ook van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van de accommodatie gebruik te maken.

Herroeping, annulering en tussentijdse beëindiging

 • Het recht op herroeping en bedenktijd zijn in dit geval uitgesloten.
 • Indien je minimaal 2 weken voor aankomst annuleert, ontvang je het gehele bedrag van ons terug. Als je binnen 2 weken voor aankomst annuleert, dien je het gehele bedrag exclusief toeslagen te betalen. Let hier dus goed op!
 • Huurder kan de overeenkomst direct beëindigen indien verhuurder de prijs verhoogt zonder dat dit een direct gevolg is van omstandigheden zoals hiervoor omschreven onder ‘rechten en plichten verhuurder’.

Geschillen

Verder zijn alle bepalingen van het Nederlands recht van toepassing, met de rechtbank te Middelburg als bevoegde rechter.